Elektrikli araçlar için MPPT tabanlı yüksek verimli batarya şarj sistemi tasarımı

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-10 13:32:29.0
Language : Turkish
Konu : Electronic-Communication Engineering
Number of pages: 18-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde dünya nüfusunun hızla artması ve teknolojinin gelişmesiyle enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Gereken enerjinin büyük bir kısmının fosil yakıtlardan üretildiği, fosil yakıtların ise sınırlı olması ve zararlı çevresel etkileri göz önüne alındığında yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin önemi ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla güneş, rüzgâr ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları rağbet görmeye başlamıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması ile elektrikli araçlara yönelimin önü açılmıştır. Batarya teknolojisi ve batarya şarj sistemlerinde gerçekleşen gelişmelerle elektrikli araçlar için verimi yüksek batarya şarj sistemleri geliştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, elektrikli araçlar için önem arz eden batarya şarj sisteminin güneş enerjisi tabanlı tasarımı gerçekleştirilmiştir. Güneş enerjisinden maksimum gücün elde edilebilmesi için farklı Maksimum Güç Noktası Takibi (MPPT) algoritmaları kullanılarak sonuçlar kıyaslanmıştır. Enerjinin maksimum verimle yüke aktarılabilmesi için ise Sıfır Gerilimde Anahtarlama (ZVS) tekniği uygulanan SEPIC DC-DC dönüştürücü kullanılmıştır. Sıfır gerilimde anahtarlama tekniği kullanılarak yumuşak anahtarlama ile anahtar üzerindeki kayıplar azaltılmıştır. Sistemde güç değişimine göre görev döngüsü ve frekans değişimi gerçekleştirilmiştir. Sistemin benzetimi PSIM ile yapılmıştır. 400-600-1000-500 W/m2 ışınım değerlerinde Değiştir & Gözle (D&G) ve Artan İletkenlik (Aİ) algoritmaları için güç takibi ve sistem verimi açısından karşılaştırma yapılmıştır. Her iki algoritmanın da panel gücünü başarılı şekilde takip ettiği ve verimlerinin %99’un üzerinde olduğu gözlemlenmiştir. Maksimum gücün aktarılmasında en yüksek verim %99,86 değeri ile Artan İletkenlik algoritmasında sağlanmıştır.

Keywords

Abstract

In today's world, with the rapid increase in the global population and technological advancements, the demand for energy is increasing day by day. Considering that a significant portion of the required energy is produced from fossil fuels, the limited availability of fossil fuels, and their harmful environmental effects, the importance of using renewable energy sources has become clear. Therefore, renewable energy sources such as solar, wind, and geothermal have gained popularity. The widespread use of renewable energy sources has also opened the way for the adoption of electric vehicles. High-efficiency battery charging systems for electric vehicles have been developed with advancements in battery technology and charging systems. In this study, a solar energy-based design of a battery charging system, which is crucial for electric vehicles, has been realized. Different Maximum Power Point Tracking (MPPT) algorithms have been compared to obtain the maximum power from solar energy. To achieve maximum efficiency in energy transfer to the load, a Zero Voltage Switching (ZVS) technique has been applied to the SEPIC DC-DC converter. Switching losses on the switch have been minimized by using the ZVS technique. The duty cycle and frequency have been adjusted according to the power variation in the system. The simulation of the system has been performed using PSIM. A comparison has been made in terms of power tracking and system efficiency for the Perturb & Observe (P&O) and Incremental Conductance (IC) algorithms at solar irradiance levels of 400-600-1000-500 W/m2. Both algorithms have successfully tracked the panel power and achieved efficiencies above 99%. The highest efficiency in transferring maximum power, 99.86%, has been achieved with the Incremental Conductance algorithm.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics